Historisch graf op kerkhof Doel verwijderd ondanks verklaringen van Beverse burgemeester

Beveren 2020 vraagt voorzitter gemeenteraad om college van burgemeester en schepenen tot de orde te roepen

Op de gemeenteraad van 28 mei werd door de fractie van Beveren 2020 opgeroepen geen erfgoedgraven op het kerkhof van Doel te verwijderen. Op dat ogenblik stonden er op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming bij graven van méér dan 70 en 80 jaar oud. Het betrof oude graven in art deco stijl die de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele noodzaak voor was/is om ze te laten verdwijnen.

In één van de gevallen ging het zelfs om een historisch graf: dat van oud-strijder (uit de 1ste Wereldoorlog) Theofiel Jozef De Munck die begin september 1944 om het leven kwam ten gevolge van Duits oorlogsgeweld. Dat uitgerekend op een moment dat overal in Vlaanderen bijzondere aandacht komt voor oorlogsgraven in Beveren het graf van een oud-soldaat en oorlogsslachtoffer dreigde opgeruimd te worden valt moeilijk te begrijpen. Maar hetgeen na mijn oproep op de gemeenteraad van eind mei is gebeurd, is echt hallucinant.

Grafzerk Kerkhof Doel
Grafzerk oudstrijder Theofiel Jozef De Munck

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei antwoordde burgemeester Van de Vijver (letterlijk genotuleerd in het verslag):

  • “er nog niets concreet gepland is was betreft de opruiming;
  • en dat erdoor het college nog geen enkele opdracht voor Doel werd gegeven”.

 

Dat was een leugen. In werkelijkheid had het college daags voordien(!) tijdens de collegevergadering van 27 mei beslist om het graf op te ruimen. En in tegenstelling tot wat de burgemeester aan de gemeenteraad meedeelde heeft het gemeentebestuur in de weken na de raad het graf ook effectief laten verwijderen. Als vraagsteller heb ik nadien geen enkele informatie mogen ontvangen tot ik vorige week zelf de lege plek op het kerkhof aantrof. De gemeenteraad werd niet alleen voorgelogen door de burgemeester. Geen enkel lid van het college vond het blijkbaar de moeite de foutieve informatie van de burgemeester tegen te spreken. Moedwilligheid? Desinteresse? Nalatigheid? Luiheid? Het is hoe dan ook een houding die ronduit getuigt van misprijzen ten aanzien van de werking van de gemeenteraad.

Verdwenen grafzerk Doel
Verdwenen grafzerk Theofiel Jozef De Munck

Als reden wordt momenteel aangevoerd dat de familie van het oorlogsslachtoffer zelf om de verwijdering gevraagd zou hebben. Familie die zélf vraagt om een graf dat méér dan 70 jaar oud is op te ruimen? Dat is compleet ongeloofwaardig. Het argument doet ook niet ter zake. Een funerair erfgoedbeleid moet volledig los staan van het feit of de familie nog wel of niet bereid is de grafconcessie te bekostigen. De voorbije dagen vernam ik trouwens dat het graf van Theofiel Jozef De Munck zelfs niet op de lijst van historische graven voorkwam. Dat toont aan hoe het gesteld is met de aandacht van het college inzake de bescherming van funerair erfgoed.

 

Voor Beveren 2020 moet de vernieling van waardevolle graven en bouwkundig erfgoed in Beveren definitief stoppen.

In plaats van een afbraakbeleid moet er een echt erfgoedbeleid komen. Beveren 2020 is tevens van mening dat de adviezen van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Cultuur Raad (GCR) ernstig moeten genomen worden en meer gewicht moeten krijgen. Dat is nu niet of amper het geval.

 

De ganse kwestie rond de vernielde graven in Doel laat bovendien zien hoe erg het gesteld is met de werking van de gemeente Beveren.

Het college van burgemeester en schepenen toont hiermee een diep misprijzen en een desinteresse voor de werking van de gemeenteraad. Dat een ernstig voorbereide vraag over het erfgoed van de gemeente eigenlijk wordt weggelachen door het college, dat er op de gemeenteraad net het tegenovergestelde wordt beweerd als wat de dag voordien op het college werd beslist, kan moeilijk als een fait divers worden beschouwd. Ik verwacht op zijn minst van de burgemeester en het college een verduidelijking ten aanzien van de gemeenteraad. In die zin zal ik me ook tot de voorzitter van de gemeenteraad richten. Die kan dit onmogelijk laten passeren.

 

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid Beveren 2020