College wenst gemeenteraad niet te informeren van laatste havenuitbreidingsvariant Weyts

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond heeft Bruno Stevenheydens voorgesteld de ganse gemeenteraad via commissiewerking grondig te informeren van het laatste havenuitbreidingsvoorstel (9bis) van Vlaams minister Weyts. Tijdens de zomermaanden wordt over andere dossiers (bezoek nieuwe sporthal, Beverse feesten) commissiewerking georganiseerd, maar voor een belangrijk dossier als de havenuitbreiding en de daaraan gekoppelde mobiliteit wenst het college de gemeenteraad niet te informeren of wordt er geen debat mogelijk gemaakt omtrent de standpunten van het college. Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond werd pijnlijk duidelijk dat sommige raadsleden het laatste plan onvoldoende of niet kennen en eveneens de standpunten van het college. Duidelijke informatie is een 1ste belangrijke voorwaarde. Inspraak en participatie een even belangrijke 2de.

Het is opvallend dat N-VA Beveren samen met Waas parlementslid Koen Daniëls (N-VA) eind juni bij de bekendmaking van het laatste voorstel van minister Weyts uiterst euforisch reageerde en dit als een zogenaamde eigen verwezelijking claimde en tegelijk stelde positief mee te werken om dit voorstel alle kansen te geven onder duidelijke voorwaarden. Burgemeester Van de Vijver reageerde toen eerder gematigd en kritisch. In 1 maand tijd reageerden beide meerderheidspartijen 3 keer verdeeld over belangrijke dossiers (tonnageverbod N450, cijfers schuldgraad en laatste havenvoorstel), telkens communiceert N-VA fors via sociale media of via een parlementslid van een naburige gemeente.

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond was het duidelijk dat ook in dit dossier burgemeester Van de Vijver zijn stem bepalend is. Geen commissiewerking, geen betrokkenheid van de gemeenteraad bij het standpunt van het college, geen debat, geen aanzet tot overleg in het Waasland, … Op al mijn voorstellen werd negatief of ontwijkend geantwoord. Tegelijk stelde burgemeester Van de Vijver dat Beveren nog steeds het standpunt van een verdere havenuitbreiding genegen is. Men zou hieruit kunnen concluderen dat voor hem het laatste voorstel niet ver genoeg gaat en dat men daarom op de rem staat om de gemeenteraad te betrekken.

Voor Beveren 2020 is er geen reden tot euforie rondom het laatste voorstel Weyts, laat dat duidelijk zijn. Maar verschillende onderdelen vragen om aandachtig bekeken te worden. Vooral het luik mobiliteit waarin men stelt het transport over de weg in het ganse havengebied  te doen dalen door zwaar in te zetten op een binnenscheepvaartcluster is baanbrekend. Ook het maximaal vrijwaren van het poldergebied, de landbouw, de 3 gehuchten en het dorp Doel betekent een ommekeer met eerdere voorstellen.

Ondertussen heeft het college reeds een beknopt standpunt overgemaakt aan minister Weyts.

Beveren 2020 vindt de ambities van Beveren mbt het nieuwe plan van minister Weyts bijzonder minimalistisch. Zo blijft het gemeentebestuur enkel het behoud van Ouden Doel maar vernoemen terwijl dat ondertussen een vanzelfsprekendheid is. Want in het plan worden nu àlle gehuchten (dus ook Rapenburg en Saftingen) en zelfs het grootste deel van het poldergebied gespaard. Daar wordt in de voorwaarden van het college met geen woord over gerept. Wel over de verdere omvorming van Prosperpolder tot een soort van toeristendorp. Terwijl de bewoners van Prosperpolder dat niet wensen.

Beveren 2020 deelt uiteraard de zorg van Beveren met betrekking tot de mobiliteit maar maakt zich juist daarom ook grote zorgen. De voorbije jaren ging de bestuursmeerderheid in Beveren kritiekloos mee in de meest megalomane plannen tot een Saeftinghedok XL van de Antwerpse Haven. Vanuit Beveren liet men zich zelfs verschillende keren negatief uit over de procedures bij de Raad van State heeft terwijl het gemeentebestuur in 2013 nochtans zelf een vernietigingsprocedure had ingesteld.

Hieronder het beperkte voorwaardenpakket van het gemeentebestuur

Gemeente Beveren

De gemeente Beveren toont zich bereid om mee te stappen in het participatief traject. De gemeente Beveren verbindt daar volgende voorwaarden aan:

  • De gemeente Beveren vraagt een globaal plan met tijdslijn op te stellen teneinde de mobiliteitsvoorwaarden te realiseren waaronder het Wase mobiliteitsplan. Op korte termijn zullen bovendien maatregelen genomen dienen te worden om sluipverkeer tegen te gaan van het havengerelateerd zwaar doorgaand vrachtverkeer en het woon-werkverkeer en de congestieproblematiek op het hoofdwegennet.
  • Indien Doel bestendigd wordt als woongebied moeten de vroegere eigenaars van de aangekochte woningen het recht krijgen hun vroegere eigendom terug te verwerven. Ouden Doel dient hoe dan ook als woongebied behouden te blijven.
  • Op korte termijn dient de buffering van de haven ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek reeds vorm te krijgen.
  • Voor Prosperpolder dorp zal de Vlaamse regering de landbouwbedrijven die door de realisatie van de omliggende natuurgebieden een waardevermindering hebben billijk vergoeden of indien gewenst aankopen tegen marktconforme prijzen.

 

Alternatief 9

Alternatief 9 - Complex Project - Ben Weyts
Bron: http://www.mow.vlaanderen.be/extracontainercapaciteitantwerpen/

 

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid Beveren 2020