Programma

Verkiezingsprogramma Beveren 2020

Voorwoord

Het verkiezingsprogamma van de burgerbeweging Beveren 2020 is mede tot stand gekomen door een dialoog met geïnteresseerde burgers. Niet voor elk onderwerp hebben we in detail een pasklaar antwoord. Maar we zijn wel geïnteresseerd in de suggesties van de inwoners uit alle deelgemeenten van Beveren. Tenslotte is interactie en dialoog met de inwoners een voortdurend proces.

Stuur ons gerust uw opmerkingen en suggesties door!

Inhoud

1) Mobiliteit

2) Ruimtelijke ordening

3) Havenbeleid

4) Milieu- en afvalbeleid

5) Participatie, iedereen betrekken bij het beleid

6) Financiën

7) Veiligheid

8) Sociaal Beleid

9) Erfgoed

10) Natuur

11) Landbouw

12) Dierenwelzijn

13) Middenstand

14) Beveren is geel-blauw

15) Jeugd

16) Sport

17) Cultuur

18) Beverse Feesten

19) Onderwijs

20) Toerisme

21) Kerkhoven

22) Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Beveren 2020 - groepsfoto
Enkele Kandidaten van Beveren 2020

 

1) Aanpak zwaar doorgaand verkeer / Beveren blijvend mobiel

Door de havenuitbreiding komt de mobiliteit in onze gemeente steeds meer onder druk. Alle deelgemeenten krijgen steeds meer te maken met doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer. Ook gewone woonwijken worden vaak onnodig geconfronteerd met verkeersoverlast onder de vorm van onnodig doorgaand verkeer, te snel rijden en foutparkeren.

 

Mobiliteitsplan en stop op ontwikkeling van grote verkavelingen

Een gemeente als Beveren heeft dringend nood aan een alomvattend mobiliteitsplan. Dat moet gericht zijn op het behoud van de leefbaarheid in de dorpskernen en de mobiliteit van de bewoners. Dat plan moet niet alleen de problemen in kaart brengen maar ook duidelijk maken hoe ongewenst doorgaand verkeer en sluipverkeer kan geweerd worden.

De mobiliteitsproblemen in Beveren zijn mede het gevolg van een ondoordachte ontwikkeling van de haven en nieuwe industrieterreinen. Dat zijn niet altijd beslissingen van de gemeente Beveren maar de gemeente geeft in deze dossiers wel advies. Daarbij worden zo goed als nooit bezwaren geuit tegenover een verdere ontwikkeling van de haven of van industrieterreinen.

Momenteel wordt het traject tussen Verrebroek en Vrasene bijzonder zwaar belast door vrachtverkeer. Dat wordt extra bezwaard door de aanleg van een logistiek park dat bedrijven aantrekt die nu elders gehuisvest zijn. Toch wordt een aparte ontsluitingsweg voor het zware havenverkeer en het transport naar en van het logistieke park pas voorzien nà 2020. Daardoor zal het lokale verkeer op de as Verrebroek-Vrasene nog meer in de verdrukking komen. Zo iets is de omgekeerde wereld. In dit geval zou de gemeente Beveren consequent elke bouwvergunning voor bedrijven in het logistiek park moeten weigeren. Eerst dient ervoor gezorgd te worden dat havenverkeer van dorpenverkeer wordt gescheiden.

Reeds meer dan 10 jaar praat men over een lokale verbindingsweg van aan de Provinciale Baan in Vrasene richting KMO-zone Doornpark om het zware verkeer van en naar het Doornpark uit de dorpskom Vrasene en een deel van Beveren (Elzestraat, Lindenlaan, Pastoor Steenssensstraat) weg te halen. Dit voorstel werd ook opgenomen in het Waas mobiliteitsplan maar ondertussen op de lange baan geschoven. Beveren 2020 kant zich tegen een onbeperkte toename van bijkomende wegen. Maar deze nieuwe verbindingsweg lijkt ons absoluut noodzakelijk voor de leefbaarheid van de dorpskom van Vrasene en Beveren en om de Pastoor Steenssensstraat te ontlasten van het vele doorgaande verkeer.

Beveren 2020 pleit op dit vlak voor een effectieve en creatieve aanpak. In  Zeeuws-Vlaanderen zijn er genoeg voorbeelden hoe men nieuwe lokale wegen rond kleine dorpskernen heeft aangelegd met voldoende visuele afscherming.

In het kader van een beheersbare mobiliteit wil Beveren 2020 dat grootschalige nieuwe verkavelingsplannen – zoals de Middenheide, op termijn 700 tot 900 nieuwe woningen – worden bevroren. De mobiliteit op de N70 is momenteel al volledig verziekt.

 

Doorgaand zwaar verkeer

Doorgaand (zwaar) verkeer dat niet thuishoort in de dorpskernen kan effectief geweerd door trajectcontrole, de herinrichting van doorgangswegen, eenrichtingsverkeer en door het knippen van straten. Gemeenten als Oostrozebeke, Turnhout, Hoogstraten en Roeselare boekten effectief resultaat door de invoering van trajectcontrole en verhoging van boetes voor vrachtwagens die onrechtmatig door de dorpskom rijden. Ook voor Beveren zou dit een belangrijk verschil kunnen maken.

Wij pleiten niet alleen voor een uitgebreid handhavingsbeleid maar ook voor een consequent sanctioneringsbeleid door de lokale politie. Regels baten niet als ze niet gevolgd en opgevolgd worden.

Voor de N70 en de N450 waar onvoldoende uitwijkstroken zijn om doorgedreven controles uit te voeren dient zo snel als mogelijk trajectcontrole ingevoerd met de installlatie van ANPR-camera’s die nummerplaten registreren. Tenslotte dient men deze camera’s voor het ganse grondgebied te voorzien zowel voor het tegengaan van het zwaar verkeer als voor de veiligheid. Voor Beveren is dat een bescheiden investering die de bewoners en de leefbaarheid van de dorpen maximaal ten goede komt.

 

Meer middelen voor voetpaden en fietspaden

Voetpaden moeten bij heraanleg van wegen voldoende breed aangelegd worden.

Het onderhoud van voetpaden laat vaak te wensen over. Dat kan nochtans snel en efficiënt verholpen.

Fietspaden moeten breder aangelegd worden en met aangepaste verharding (zonder putten) zodat snelle e-bikes gewone fietsers voorbij kunnen zonder gevaar voor hen beiden. Fietspaden moeten zoveel als mogelijk duidelijk afgescheiden worden van de rijbaan.

Waar het kan pleiten wij voor de aanleg van fietsstraten.

 

Openbaar vervoer

Jarenlang al vragen de inwoners van Beveren om beter openbaar vervoer. Zeker voor wat de deelgemeenten betreft is het met openbaar vervoer pover gesteld. Ook met het openbaar vervoer van en naar de Haven is het slecht gesteld. Waardoor de verkeersoverlast in de regio nog wordt versterkt. Het is duidelijk dat de gemeente Beveren hier de Antwerpse Haven en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)  veel meer op hun verantwoordelijkheid moet wijzen en desnoods ook de nodige druk moet zetten.

 

Beverenbus

Beveren 2020 wil om de dienstverlening te verbeteren naast bestaande initiatieven als de gratis marktbus op dinsdag en de pendelbus naar de haven (MLSO) – naar analogie met wat andere gemeenten reeds doen – de inzet van een eigen Beverenbus onderzoeken. Die zou de deelgemeenten met de hoofdgemeente kunnen verbinden en ook een vlotte aansluiting kunnen bieden op de trein- en tramverbindingen.

 

Waterbus

Doel en Kallo zijn twee deelgemeenten gelegen aan de Schelde. Het is logisch dat ze in de toekomst mee worden opgenomen in verbindingen die worden verzekerd door de waterbus. Het opnieuw in gebruik nemen van de veerverbinding tussen Doel en Lillo (de steiger ligt er) zou niet enkel een versterking betekenen van het toeristisch potentieel maar kan ook een rol spelen in het oplossen van de mobiliteitsproblemen. In die zin pleiten we voor een driehoeksverbinding Doel – Lillo – Liefkenshoek die 7 dagen op 7 operationeel is.

 

2) Ruimtelijke ordening moet inzetten op behoud van open ruimte

Voor Beveren en Melsele is de grens bereikt

Inzake leefbaarheid is voor de deelgemeenten Beveren en Melsele de grens absoluut bereikt.

Beveren wordt momenteel in sneltempo verkaveld. Maar aan voldoende verkeersontsluiting in en rond een aantal geplande grootschalige verkavelingen is niet gedacht. Bovendien volgt de groenvoorziening binnen nieuwe wijken onvoldoende het bouwritme.

Voor kleinschalige woonprojecten is er in het centrum nog plaats. Maar Beveren 2020 wil de aanleg van grootschalige verkavelingsprojecten stopzetten. Grootschalige projecten zijn niet alleen een ramp voor de mobiliteit. Een leefbare gemeente heeft ook nood aan behoud van het nodige groen en open ruimte. Ook op dat vlak is een absolute ommezwaai in het beleid nodig.

 

Behoud van wat nog rest aan open ruimte

In de andere deelgemeenten kan eventueel nog een beperkte uitbreiding van het aantal woningen. In zoverre dit in het belang is van het draagvlak van die deelgemeente en ten gunste van een versterking van het sociale weefsel en de lokale middenstand. Maar ook hier dient veel meer aandacht te komen voor het behoud van groen en open ruimte.

Beveren moet zoveel als mogelijk zijn landelijk karakter bewaren. Dat wil zeggen dat landbouwgronden en open ruimte maximaal moeten bewaard worden.

Voor grote verkavelingen en de ontwikkeling van ambachtelijke zones of  bijkomende handelscentra aan de rand van de dorpskernen is nergens plaats in Beveren.

Beveren offerde reeds heel wat grondgebied op aan de havenuitbreiding. Die ontwikkeling moet finaal stoppen. En er moeten harde grenzen komen aan de haven. Groenbuffers moeten die harde grens visualiseren.

Kleine natuurelementen die nog in het landschap of in dorpskernen aanwezig moeten zoveel als mogelijk bewaard worden. Waardevolle alleenstaande bomen, knotwilgen en bomenrijen moeten meer aandacht krijgen. Er moet ook meer toezicht komen op (illegale) boomkap en verplichte heraanplant.

Bouwvergunningen moeten zowel naar volume als stijl meer afgestemd op het karakter van de omgeving.

 

Een nieuwe aanpak

In de kernen moet meer ingezet op een mix van slimme bewoning en dienstverlening op de steeds schaarser wordende ruimte. Daarbij moet een einde komen aan de de huidige dorpspolitiek waarbij al te vaak willekeurig en zonder toekomstvisie wordt beslist over de inrichting en opoffering van vrije ruimte.

Beveren 2020 wil een woonbeleid in het belang van de leefbaarheid, de draagkracht en de mobiliteit van de deelgemeenten.

 

3) Grenzen aan de havenuitbreiding / aanleg groene buffers

De voorbije jaren ging de bestuursmeerderheid in Beveren kritiekloos mee in de meest grootschalige uitbreidingsplannen van de Antwerpse Haven. Die omvatten een Saeftinghedok XL van méér dan 4 kilometer landinwaarts en een grondinname van totaal 1.500 ha waardoor niet alleen Doel maar ook verschillende gehuchten en een groot deel van de polder zouden verdwijnen.

Dit plan – met naar schatting een extra-capaciteit van 15 miljoen TEU (standaardcontainers) – zou voor gans Beveren complete horror zijn. En toch komt het huidig gemeentebestuur in haar eisen nog altijd niet verder dan dat “Ouden Doel moet behouden worden”.

De plannen voor het Saeftinghedok werden door het actiecomité Doel 2020 bestreden voor de rechtbank en zijn intussen vernietigd. Door de Vlaamse Regering werd een nieuwe procedure gestart en eind juni 2018 werd een nieuw plan voorgesteld dat kan beschouwd worden als een soort van compromis. Dit plan laat Doel, de gehuchten en het grootste deel van de polder bestaan. Het zet ook in op een omslag van vrachtvervoer naar binnenvaart en trein. Of dit plan ook uitgevoerd wordt is nog afwachten.

Maar het is duidelijk dat gelijk wat het scenario wordt voor de verdere ontwikkeling van de haven op Linkeroever, de gemeente Beveren een actieve en een bepalende rol MOET spelen om de leefbaarheid van de ganse gemeente te garanderen.

Dat betekent:

  • Het maken van sluitende afspraken met het Antwerps Havenbedrijf omtrent mobiliteit.
  • Een actieve rol binnen de MLSO*, niet om de grote bedrijven en rederijen naar de mond te praten maar ten bate van de leefbaarheid en de mobiliteit in Beveren en zijn deelgemeenten.
  • Werken aan de totstandkoming van een harde grens aan de haven. Die grens moet de vorm krijgen van een echte groene leefbaarheidsbuffer die licht- en geluidshinder voor de omliggende dorpen zo veel als mogelijk beperkt.

 

Beveren 2020 erkent het belang van de Haven. Maar voor alles komt de leefbaarheid van onze dorpen. Die kan nooit opgeofferd worden aan een zogenaamde noodzaak tot uitbreiding.

De Antwerpse Haven telt de hoogste concentratie aan chemische bedrijven ter wereld. Beveren 2020 is van mening dat de gemeente Beveren veel nauwlettender moet toezien op de komst van nieuwe chemische bedrijven. In het verleden werden al te makkelijk vergunningen goedgekeurd voor risicovolle chemische bedrijven die vlak bij de dorps- of bewoningskernen komen. Dat is niet langer verdedigbaar.

*MLSO: De Maatschappij LinkerScheldeoever staat in voor de ontwikkeling van de zogenaamde Waaslandhaven. De gemeente Beveren maakt deel uit van de MLSO en levert de voorzitter.

 

4) Doortastend milieu- en afvalbeleid

Zwerfafval en sluikstorten

Zwerfafval en sluikstorten vormen een echte kwaal in Beveren. Wij pleiten voor een gericht actieplan om sluikstorten tegen te gaan. En daarmee ook een consequent sanctioneringsbeleid dat sluikstorters lik op stuk geeft.

In de problematiek van sluikstorten in en om de Haven moet het gemeentebestuur de verantwoordelijken, het Antwerps Havenbestuur en de MLSO, verplichten om hier de nodige maatregelen te nemen.

 

Asbest

Wij willen dat er voor de gemeente een asbestplan wordt opgemaakt dat bewoners de mogelijkheid geeft om op een betaalbare manier van asbesthoudende bouwmaterialen af te raken.

Beveren 2020 pleit ervoor om in de drie containerparken in het werkingsgebied van Ibogem een afzonderlijk, goed afgescheiden asbestcontainer te voorzien. Momenteel kunnen inwoners met asbestafval enkel terecht in Verrebroek wat de selectieve inzameling van asbest niet ten goede komt.

Er dient ook duidelijke informatie te komen naar de bewoners toe over hoe asbest op een veilige manier kan aangeboden worden op het containerpark.

 

Samenhangend milieu- en afvalbeleid

Bewoners mogen niet financieel gestraft worden omdat ze correct omgaan met afval. Wie recycleerbaar afval aanbiedt op een correcte manier mag daar ook voor beloond worden.

Beveren 2020 wil dat de gemeente Beveren in haar afvalbeleid zo veel als mogelijk inzet op recyclage.

De milieudienst moet mogelijkheid krijgen om kort op de bal spelen inzake controle op illegale lozingen en emissies. Ook in de Haven.  Ook inzake licht- en geurhinder vaak afkomstig uit de haven dient effectief opgetreden.

Water wordt in de nabije toekomst een steeds belangrijker item. Enerzijds door droogte. Anderzijds door veel voorkomende wateroverlast. De gemeente dient preventief na te gaan in welke mate aangepaste watersystemen en de juiste incentives zowel bewoners, industrie als landbouw kunnen helpen.

 

5) Participatie: iedereen betrekken bij het beleid

Met inspraak voor bewoners of medezeggenschap voor deelgemeenten is het in Beveren pover gesteld. Inspraak en medezeggenschap worden te weinig naar waarde geschat. Aan de inwoners dienen meer mogelijkheden en middelen gegeven te worden, zodat ze vaker kunnen betrokken worden bij de besluitvorming en mee kunnen wegen op het beleid. De noden van de verschillende deelgemeenten moeten ook meer aan bod komen.

Momenteel worden de inwoners pas geïnformeerd als de eigenlijke beslissing reeds genomen is. Dat moet veel vroeger in het besluitvormingsproces gebeuren. Informatie naar bewoners toe wordt bovendien vooral georganiseerd door externe studiebureaus. Daarvoor dient belastinggeld niet. De gemeente moet zélf communiceren met de bewoners. Beveren 2020 stelt voor dat alle hoorzittingen in de desbetreffende deelgemeente worden georganiseerd en dat inwoners die een bezwaar of vragen hebben gesteld over een dossier na een openbaar onderzoek verder geïnformeerd worden. Ook het inzagerecht voor de bevolking in collegebeslissingen dient effectief te worden gerealiseerd.

 

Adviesraden

Verschillende adviesraden werken niet alleen zeer goed, zij brengen vaak ook de nodige expertise aan. Toch wordt er maar weinig rekening gehouden met adviezen van de adviesraden.

De werking van bepaalde adviesraden kan ook een stuk beter. We volgen de Gezinsraad waar die stelt dat er te veel overlap is met de lokale overlegplatformen die op dezelfde manier maar minder transparant en dus minder democratisch werken. Een rationalisering en hervorming dringt zich op.

 

Steun aan lokale verenigingen

In verschillende deelgemeenten verkleint de beschikbare infrastructuur voor de Beverse verenigingen jaar na jaar. Subsidies voor verenigingen werden teruggeschroefd maar de prijzen voor de huur van gemeentelijke materialen of infrastructuur blijven dezelfde. Hierdoor dreigt de werking van financieel zwakke verenigingen onder druk te komen.

Wij steunen de vraag van de Gezinsraad om hieromtrent een grondige analyse te maken. Die analyse kan dan leiden tot een totaalpakket van maatregelen die de gemeente Beveren kan invoeren om het rijke verenigingsleven te bestendigen.

 

Ontwikkeling tot een participatieve gemeente

Een gemeentebestuur heeft haar opdracht en blijft daar verantwoordelijk voor. Maar ze kan zich wel laten informereren en inspireren door haar inwoners.

Beveren 2020 wil dat Beveren zich ontwikkelt tot een participatieve gemeente. Dat wil zeggen dat het beleid mede van beneden uit tot stand komt. Niet – zoals nu het geval is – enkel van bovenuit. Er moet met andere woorden ruimte en aandacht zijn voor ‘bottom-top-bottom’ overleg en beleidsvorming. In een participatieve gemeente vertrekt het beleid ook vanuit wat leeft in de deelgemeenten, bij de bewoners, de verschillende geledingen in een dorp. Dat zijn dus de adviesraden maar ook de jeugdbewegingen, buurtcomités, cultuurverenigingen, sportclubs, scholen, actiecomités…

Ook de betrokkenheid van de gemeenteraad moet een pak beter. Gemeenteraadsleden dienen correct en tijdig geïnformeerd te worden over dossiers en niet – zoals veel te vaak het geval is – op het laatste moment wanneer een dossier ter stemming komt op de gemeenteraad en er geen ruimte meer is voor wijzigingen. Commissievoorzitters en vertegenwoordigers in intercommunales dienen uit gans de raad te komen, niet enkel uit de meerderheid.

 

6) Een financiëel gezond Beveren

Elke gemeente heeft schulden, maar Beveren staat wel bovenaan (meest recente cijfers Agentschap Binnenlands Bestuur, december 2016) als derde van de 308 gemeenten in Vlaanderen met de hoogste schuld per inwoner. De jaren voorheen was dat telkens de 4de plaats. Belangrijk genoeg voor minister Homans om daar waarschuwingen over te geven.

In de loop van 2017 werd er nog een deel van de schuld afgebouwd maar een aantal projecten die op stapel staan of verder dienen afgewerkt te worden zullen allesbehalve een positieve invloed hebben op de huidige schuld. Wij verwijzen hier naar het geldverslindende Administratief Centrum (AC).

Investeren in projecten betekent vooral keuzes maken. Beveren 2020 wil dat investeringen in eerste instantie de bevolking van Beveren ten goede komen en de dienstverlening verbeteren. Eerder dan dat er wordt geïnvesteerd in dure prestigeprojecten.

Beveren derde hoogste schuldgraad

Administratief Centrum

De keuze voor een Administratief Centrum dat in een periode van 4 jaar in de begrotingsdocumenten van 35 miljoen naar 46 miljoen euro steeg is geen doordachte uitgave. De uitvoering van dit project is niet op maat van onze gemeente maar heeft meer de allure van een onnodig prestigeproject.

Het onder één dak brengen van gemeentediensten, politie en OCMW in Beveren kan dan zinvol lijken maar sommige aspecten van dit Administratief Centrum duiden toch wel op een prestigeproject. Zo kost alleen al de maquette van dit gebouw 11 000 euro. Toch echt wel een onnodige verspilling. Bovendien wordt verwacht dat de uiteindelijke kostprijs nog hoger zal liggen dan de meest recente raming van 46 miljoen euro.

Meest opvallend aan het gebouw in oprichting is het zogenaamde auditorium dat momenteel langs de straatzijde zichtbaar is. Met een raadszaal van 292m2 zal Beveren niet enkel de grootste maar waarschijnlijk ook de duurste raadszaal van Vlaanderen hebben. Zo iets is in onze ogen onnodig en verkwisting van gemeenschapsgeld.

 

7) Veiligheid in gans de gemeente

Beveren is de jongste decennia sterk veranderd. Onze gemeente is in inwonersaantal sterk gegroeid. Een aantal deelgemeenten en wijken zijn door de aanwezigheid van grote verkeersaders vlot bereikbaar en hebben met regelmaat te maken met woninginbraken.

In Beveren is te lang getalmd om nieuwe technieken zoals slimme camera’s in te zetten om woninginbraken te vermijden of de daders te vatten. Net zoals voor het tegengaan van het zwaar doorgaand verkeer kan de inzet van ANPR- camera’s ervoor zorgen dat meer inbraken en misdrijven opgehelderd geraken.

Beveren 2020 wil een aanspreekbaar en zichtbaar politiekorps. Kleine problemen dienen in dialoog en met snelle opvolging vermeden of opgelost te worden. Nog meer dan voorheen dient ingezet te worden op de samenwerking met de bevolking via de oprichting van Buurt Informatienetwerken (BIN).

Bij bepaalde veiligheidsproblemen dient er kort op de bal te worden gespeeld. En dat over het gànse grondgebied. Het is onaanvaardbaar dat het gemeentebestuur de afgelopen jaren liet weten het vandalisme in het dorpscentrum van Doel niet de baas te kunnen. Dat soort signalen bemoeilijkt bovendien de werking en geloofwaardigheid van het politiekorps.

Gemeenteraadsleden dienen effectief betrokken te worden bij het veiligheidsbeleid. Sinds de oprichting van de zone Politie Waasland-Noord wordt alles besproken in de politieraad en krijgen de gemeenteraadsleden die geen lid zijn van de politieraad te weinig informatie.

Eveneens is er nood aan een gericht actieplan om sluikstorten tegen te gaan.

Inzake verkeersveiligheid moet er een consequent sanctioneringsbeleid komen zodat onze dorpen en wijken effectief veiliger en rustiger worden voor zwakke weggebruikers en bewoners.

 

8) Een sociaal beleid op maat van wie het nodig heeft

Ouderenzorg

Zorg blijft – ook na het opgaan van het OCMW in de gemeenteraad – een cruciale taak in het gemeentelijk beleid.

Beveren 2020 wil dat blijvend ingezet wordt op de meest kwetsbare groepen. Daarbij moet steun gegeven worden zodat zorgbehoevenden zich zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen behelpen in de omgeving waar ze zich thuis voelen.

Beveren 2020 wil – net zoals in een aantal andere gemeenten reeds het geval is – de onderhoudsplicht afschaffen. Kinderen dient men niet laten betalen voor de opname in een woonzorgcentrum. Na een leven van werken gaat niemand echt vrijwillig naar een rustoord. Mensen moeten de mogelijkheid hebben zo lang als kan in hun vertrouwde omgeving te wonen. Dat kan door meer in te zetten op mantelzorg en ondersteuning.

Wij vragen ook meer inzet op aangepaste, kleine, woningen in functie van levenslang zelfstandig wonen voor senioren.

 

Jongeren – armoede

Jongeren zijn meer dan vroeger onderhevig aan trends. Dat maakt hen ook meer dan vroeger kwetsbaar. We denken hierbij aan alcoholmisbruik en drugs. Maar ook aan zelfdoding, doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Het zijn stuk voor stuk problemen waar de gemeente een belangrijke rol kan en moet spelen inzake preventie en begeleiding.

Beveren 2020 maakt zich ook zorgen over de stijgende armoede in Beveren. Uit de kansarmoedecijfers 2017 blijkt dat de kansarmoede in Beveren tot 11,5% is gestegen. Dit wil zeggen dat de kansarmoede de afgelopen legislatuur meer dan verdubbeld is! In vergelijking met de omliggende gemeenten is er nergens zo’n opvallende stijging. Niemand in het gemeentebestuur kan zeggen hoe dit komt. Beveren 2020 wil dat er snel een lokaal armoedeplan tot stand komt waardoor het probleem in kaart kan gebracht worden. En er gerichte actie kan volgen.

 

Budgetbegeleiding/budgetbeheer

De huidige achterstand van soms enkele maanden tot een half jaar in budgetbegeleiding dient weggewerkt te worden. Gepaste en snelle begeleiding is aangewezen om te vermijden dat sociaal zwakkeren nog sneller en dieper in de problemen komen.

Invoeren van het REMI-systeem, Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen. Dat wil zeggen dat op maat van de gemeente de noodzakelijke kosten bepaald worden per persoon/gezin, hetgeen als basis dient voor de uitkeringen. Tegelijk wordt ook gekeken naar alle inkomsten over 12 maanden en wordt alles meegeteld, ook kindergeld, vakbondspremies e.d. De inkomsten en uitgaven worden op elkaar afgestemd om te bepalen wat een persoon/gezin aan extra middelen moet krijgen om menswaardig te leven. Dit systeem is rechtvaardiger en eenvoudiger dan de individuele toekenning van allerhande premies.

 

Mindervaliden

De toegankelijkheid voor slechthorenden en slechtzienden van gemeentelijke info dient verbeterd te worden.

Toegangen tot gebouwen dienen obstakelvrij en rolstoelvriendelijk te worden gemaakt.

 

Individuele Rechten

Inwoners dienen beter geïnformeerd te worden over hun rechten. In dit kader pleiten we voor sluitende rechtendetectie. Wie recht heeft op bepaalde hulp, moet die automatisch krijgen en dit mag niet afhankelijk zijn van een mogelijke aanvraag. Er zijn immers genoeg mogelijkheden om dit vast te stellen.

OCMW-steun dient voor onmiddellijke steun aan de hulpbehoevende en om te voorzien in zijn lopende kosten (water, elektriciteit…) Niet om achterstallige schulden, advocaten of deurwaarders te betalen.

 

Dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen met dementie zal in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 procent stijgen tegen 2035. Beveren zit met  een verwachte stijging van 56% stevig boven het gemiddelde.

Beveren 2020 wil dat Beveren de aanbevelingen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen volgt en zich ontwikkelt tot een dementievriendelijke gemeente. Dat wil zeggen dat iemand met dementie deel moet kunnen uitmaken van het dagelijkse leven in de gemeente. Dat begint met het beschikbaar stellen van informatie over de problematiek van dementie tot het  instappen in het vermissingsprotocol waarbij minder kostbare tijd verloren gaat om de persoon in kwestie terug te vinden.

 

9) Behoud van bouwkundig erfgoed is veel meer dan inzetten op prestigeprojecten

In Beveren ging afgelopen jaren veel waardevol bouwkundig erfgoed verloren. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan beleid.

Het erfgoedbeleid in Beveren is te veel gericht op dure prestigeprojecten en heeft zo goed als géén oog voor het erfgoed dat mee de charme van het landschap of een dorp bepaalt. Erfgoed gaat over meer dan beschermde monumenten. In die zin dient de gemeente een actieve politiek te voeren om het erfgoed dat nog niet verdwenen is optimaal te beschermen.

De gemeente dient hier in eerste instantie het voorbeeld te geven voor de gebouwen die in haar bezit zijn. Wij willen ook dat de gemeente Beveren eigenaars beloont die erfgoed in stand houden. Eigenaars van een pand dat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat moeten beloond worden als ze in plaats van af te breken (wat nog vaak gebeurt) het pand renoveren met respect voor zijn karakter.

Bij sloopaanvragen/vergunningsaanvragen van panden vermeld op de inventaris van het onroerend erfgoed moet altijd, zonder discussie, de erfgoedwaarde van het pand gerespecteerd worden. In het slechtste geval dient de gevel bewaard om het uitzicht en het karakter van een gemeente te respecteren. De recente afbraak van het Huis De Rop op de Grote Markt, de dekenij… zijn voorbeelden van hoe door gebrek aan beleid het uitzicht en karakter van de gemeente onherroepelijk worden verminkt.

Beveren 2020 wil ook dat er een beleid komt inzake funerair erfgoed, grafzerken dus. In 2005 werd in opdracht van de gemeente Beveren een inventaris opgemaakt van het funeraire erfgoed waarbij historisch of qua stijl interessante graven werden geïnventariseerd. Toch wordt daar amper rekening mee gehouden. Beveren 2020 kon vaststellen dat graven van méér dan 70 en 80 jaar worden aangeduid als op te ruimen. Het betreft voor de gevallen die ons bekend zijn oude graven (in art deco stijl) die mee de charme uit maken van het kerkhof en zelfs graven van oud-strijders! Dat zelfs na een tussenkomst hieromtrent van onze gemeenteraadsleden op de gemeenteraad deze graven worden geruimd vinden wij onaanvaardbaar.

Beveren 2020 pleit ervoor om niet onnodig te ruimen. Integendeel, oude graven die charme en betekenis geven aan het kerkhof moeten worden ontzien. Oude graven moeten bewaard worden. Die kunnen eventueel ter beschikking worden gesteld voor hergebruik.

Tevens moet werk worden gemaakt van een geactualiseerde inventaris van het funeraire erfgoed die kan dienen als leidraad.

 

10) Aandacht voor natuur in onze onmiddellijke omgeving

Beveren moet zijn resterende natuur koesteren en elke verdere aantasting van natuur voorkomen. Dat slaat niet alleen op grote exclusieve natuurgebieden maar ook op kleine natuurelementen die nog in het landschap of in dorpskernen aanwezig zijn.

Waardevolle alleenstaande bomen, knotwilgen en bomenrijen moeten meer aandacht krijgen. Er moet ook meer toezicht komen op (illegale) boomkap en verplichte heraanplant.

Natuur mag geen exclusiviteit zijn voor een beperkte groep. Natuur is er voor iedereen. In die zin moet natuur ook toegankelijk zijn voor groot en klein. In die zin pleiten we voor de aanleg van speelbossen en speelweiden en een bivakzone (vrije kampeerzone) voor kinderen en jongeren.

In de poldergemeenten wil men als compensatie voor de havenuitbreiding “nieuwe natuur” aanleggen… Dat houdt in dat huizen, boerderijen, gehuchten moeten verdwijnen, alle landbouwactiviteiten worden stopgezet, en alle bebouwing en landschapselementen (zoals bomenrijen, dijksegmenten, polderklei) worden verwijderd. Beveren moet aan die praktijken absoluut een einde toeroepen. Geen dure maaknatuur waarvoor waardevol landschap moet verdwijnen voor uitverkoren soorten maar inzet op behoud en beheer van bestaande natuur.

Wij willen dat afgestapt wordt van een al te eenzijdige kijk op natuur waarbij àlles moet wijken voor de inzet op louter exclusieve natuur. We verwijzen hierbij naar de manier waarop in het huidige natuurbeheer op Linkeroever wordt omgegaan met het fenomeen ‘bomen’. In de inzet op exclusieve natuur lijken bomen soms de nieuwe vijand. Ook hierin pleiten wij voor respect voor het historisch landschap en voor behoud van gediversifieerde natuur. Daarin hebben bomen en kleine landschapselementen en ook minder uitzonderlijke vogels vanzelfsprekend een plaats.

 

11) Landbouw moet zijn plaats behouden in de gemeente

Beveren is tot op de dag van vandaag een belangrijke landbouwgemeente. Dat willen we ook voor de toekomst bewaard zien. Wij willen een maximaal behoud van de open ruimte met behoud van het huidige landbouwkarakter.

Bij het begin van de vorige bestuursperiode werd een landbouwraad in het vooruitzicht gesteld maar die is er nog altijd niet gekomen. Een duurzaam land- en tuinbouwbeleid veronderstelt een heldere communicatie, een duidelijk aanspreekpunt en voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het gemeentelijk beleid. Daar ontbreekt het vooralsnog aan in Beveren.

Europese gelden bestemd voor plattelandsontwikkeling die bij de gemeente terecht komen moeten in eerste instantie terechtkomen bij projecten van ondernemende landbouwers en particulieren.

Grondwater is een belangrijk alternatief voor leidingwater dat wil zeggen dat er de nodige aandacht moet zijn voor de grondwatertafel. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag voor voldoende water moet toenemende verzilting tegengegaan. Vooral in de noordelijke gemeenten is dit door ondoordachte natuurcompensaties een probleem.

Wij vinden niet dat er in landbouwgebied nog ruimte is voor grootschalige glastuinbouw. De mandatarissen van Beveren 2020 hebben zich steeds consequent verzet tegen de inplanting van een glastuinbouwzone in Melsele. Grootschalige glastuinbouw is een industrieel proces dat eerder thuishoort in de buurt van industriezones waar ter zelfder tijd kan gebruik gemaakt worden van restwarmte.

 

12) Dierenwelzijn

Gezien de grote bekommernis omtrent dierenwelzijn bij de bewoners van de gemeente lijkt ons een algemeen meldpunt dat in staat is om snel te reageren een nuttige aanvulling in het kader van de al bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn. Een nauwe samenwerking met de asielcentra en dierenopvang in de regio lijkt ons aangewezen.

De gemeente dient broodfok van honden tegen te gaan.

 

13) Middenstand/lokale ondernemers effectief ondersteunen

Er is heel wat leegstand in de winkelkernen. Vooral in het winkelcentrum van de hoofdgemeente Beveren baart dit ernstige zorgen. Beveren 2020 wil dat de gemeente actie onderneemt om de verscheidenheid in het aanbod te waarborgen en het nodige doet om lokale ambachtelijke winkels aan te trekken en te ondersteunen. Het college heeft de voorbije jaren nagelaten de gemeenteraad te betrekken bij het visie- en beleidsplan economie Beveren. Dat is zonder meer een gemiste kans. Het plan zelf mist ook de nodige ambitie.

Op enkele jaren tijd heeft het winkelcentrum in de hoofdgemeente veel van haar aantrekkingskracht verloren. Het onderhoud van de straten laat te wensen over. Er kan ook meer aandacht worden besteed aan de aantrekkelijkheid en verfraaiing van de winkelstraten.

Handelaars dienen bereikbaar te zijn. Beveren 2020 is voorstander van een evenwichtig beleid. Handelscentra moeten op een veilige manier bereikbaar zijn voor fietsers. Voor de autobestuurders dient er voldoende en gratis parkeerplaats ter beschikking te blijven in het centrum. We denken daarbij aan ondergrondse parking in en om het toekomstige AC.

Momenteel bestaan in Beveren-centrum 2 handelaarsorganisaties naast elkaar. Beveren 2020 is voorstander van 1 handelaarscomité.

In onze opvatting van een participatieve gemeente dient er meer interactie te komen tussen het gemeentebestuur, de verschillende handelaarsorganisaties, individuele middenstand en de verantwoordelijke ambtenaren.

Ook de middenstanders verspreid in de gemeente dienen sterker bij het middenstandsbeleid van de gemeente te worden betrokken.

Kopen bij lokale middenstanders moet aanmoedigd door overkoepelende acties geldig in gans de gemeente.

Niet elke startende ondernemer is snel verzekerd van een behoorlijk inkomen. Toch blijken de taxen voor startende ondernemers voor bvb directe verkoop voor iedereen dezelfde en dat onafgezien van de aard van het product of het aantal momenten van verkoop. Wij pleiten in deze voor een beleid op maat van jonge starters dat hun niet gelijk de zin tot initiatief ontneemt.

Voor Beveren 2020 mag er geen ontwikkeling komen van bijkomende handelscentra aan de rand van de dorpskernen.

14) Beveren blijft geel-blauw!

Het wapenschild van Beveren gaat terug tot het wapen van de heren van Beveren-Waas in de 13e eeuw.Het wapen werd ook in de 17de eeuw gebruikt in de zegels van de gemeenteraad. Dat wapenschild werd uiteindelijk in 1927 aan de gemeente Beveren officieel toegekend.

In 2017 besliste het gemeentebestuur om het oude wapenschild van Beveren en de geel-blauw kleuren te vervangen door een nieuw logo. Daar was bij de bevolking geen enkele vraag naar. Bovendien verdwijnt daarmee voor Beveren een stuk herkenbaarheid. Het nieuwe BV-logo mist niet alleen herkenbaarheid, het is flets en lijkt eerder op een bedrijfslogo.

De invoering van het nieuwe logo kostte de gemeente tienduizenden euro’s. Zonder meerwaarde. Beveren 2020 is niet gekant tegen veranderingen. Maar veranderen om te veranderen leidt zelden tot iets goed. Het getuigt bovendien van een gebrek aan respect voor het verleden en een respect aan visie. Het is juist een meerwaarde om de kleuren geel-blauw als eigenheid voor Beveren uit te spelen. Ook de wapenschilden en de specifieke eigenheid van de deelgemeenten mogen meer aan bod komen.

 

15) (groene) ruimte voor kinderen en jeugd

Natuur moet voldoende toegankelijk zijn voor kinderen, jongeren en jeugdgroepen. In die zin pleiten we voor de aanleg van speelbossen en speelweiden en een bivakzone (vrije kampeerzone) voor kinderen en jongeren.

De ingevoerde jeugdcheque (KIA) is een lachertje in vergelijking met wat eerst beloofd werd. Beveren 2020 stelt voor om elk kind in Beveren financiële ondersteuning te geven voor  aansluiting bij een sport- of jeugdorganisatie.

In de verschillende deelgemeenten verkleint de beschikbare infrastructuur voor de Beverse verenigingen jaar na jaar. Subsidies voor verenigingen werden teruggeschroefd maar de prijzen voor de huur van gemeentelijke materialen of infrastructuur blijven dezelfde. Hierdoor dreigt de werking van financieel zwakke verenigingen onder druk te komen.

Er dient voldoende ruimte te zijn voor ontspanning. Een bijkomende fuifzaal in orde met alle reglementering die voor geen hinder zorgt zou welkom zijn. Jongeren moeten feest kunnen vieren zonder overlast en vandalisme. Én in een voor hen zelf veilige omgeving.

 

16) Sportbeleid gericht op ontwikkeling van talent en fair-play

Gemeentelijk sportbeleid  moet vooral inzetten op de ontwikkeling van talent, op mogelijkheid tot meedoen voor iedereen en fair-play. Zeker in een tijd waarin sport steeds meer draait om geld – zelfs bij jongerensport – vinden we dat een belangrijke opgave.

Individuele sporters die zich met hun prestaties bijzonder onderscheiden verdienen extra- ondersteuning vanuit de gemeente.

 

17) Cultuur

Subsidies voor verenigingen werden teruggeschroefd maar de prijzen voor de huur van gemeentelijke materialen of infrastructuur blijven dezelfde. Hierdoor dreigt de werking van financieel zwakke verenigingen onder druk te komen.

Het beleid moet meer rekening houden met de werkelijke noden van de verschillende cultuurverenigingen in de deelgemeenten. Inzake communicatie en interactie kan het een stuk beter. Een laagdrempelig aanspreekpunt lijkt ons hier aangewezen.

Beveren 2020 wil het culturele beleid van de gemeente verder uitbouwen. Het cultureel centrum Ter Vesten heeft een sterke programmatie. Daarnaast dienen er ook in de deelgemeente en in openlucht voldoende culturele activiteiten georganiseerd en/of ondersteund worden.

Het culturele subsidiebeleid moet efficiënt, duidelijk en transparant zijn. De regels moeten voor iedereen helder en correct toegepast worden. Verschil en onderscheid mag er zijn maar moet voldoende verantwoord en verduidelijkt worden. Het toegepaste puntensysteem voor de verenigingen moet transparant zijn en in verhouding staan tot de geleverde inzet.

Behalve de aandacht voor verenigingen dient er ook voldoende aandacht te gaan naar kwalitatieve projecten en individuele kunstenaars. De organisatie van de Week voor Amateurkunsten is hiervan een mooi voorbeeld. Het moet mogelijk zijn om met regelmaat voor de nodige samenwerking te zorgen tussen de middenstand, individuele kunstenaars en de culturele diensten van de gemeente.

 

18) Beverse feesten: meer aandacht voor eigen bewoners én kwaliteit

De Beverse feesten hebben heel wat te bieden. Anderzijds is het niet steeds duidelijk waar men met deze feesten naartoe wil. De Beverse Feesten moeten er in eerste instantie zijn voor de bewoners van Beveren zélf. Het gratis karakter van de feesten moet behouden blijven. Het verenigingsleven moet maximaal betrokken. En ook met de middenstanders dient er voldoende overleg te zijn.

Op vlak van geluid en akoestiek laten de optredens soms te wensen over. Het is evident dat overlast tot een minimum moet beperkt worden en het zowel voor omwonenden als voor bezoekers belangrijk is om het geluidsvolume beter te controleren.

De organisatie van de feesten kosten de gemeente jaarlijks meer dan 200 000 euro. Het spreekt voor zich dat tegenover zulke uitgaven iets mag staan. Jaar na jaar dezelfde artiesten boeken of een overaanbod door te veel optredens op verschillende podia tegelijk getuigt niet van een overwogen programmatie. Voor Beveren 2020 mag er meer gefocust op de kwaliteit van de feesten dan op de kwantiteit van optredens en het aantal bezoekers. De blikvanger van de Beverse feesten vormt het straatfestival. Dat mag dan ook meer uit de verf komen.

 

19) Onderwijs / kunstonderwijs

Wij pleiten naar analogie met andere gemeenten voor een online-aanmeldingsprocedure. Dat voorkomt kampeertoestanden. Beveren heeft al te lang gewacht om hier werk van te maken.

De capaciteit in de bestaande secundaire scholen dient te worden opgetrokken om de leerlingenaangroei de komende jaren op te vangen. De Vlaamse regering dient hier de komende jaren de nodige middelen voor te blijven voorzien.

 

20) Toerisme

Het toeristische beleid in Beveren staat eigenlijk nog altijd in de kinderschoenen.

De financiële middelen worden voornamelijk aan Fort Liefkenshoek besteed terwijl onze gemeente zoveel meer te bieden heeft. Ook de geplande omvorming van Prosperpolder tot een soort van evenementendorp past in een soort van zienswijze die vooral dure studiebureaus ten goede komt en waar bij de bewoners geen draagvlak voor is.

Beveren heeft op toeristisch vlak nochtans heel wat te bieden. Beveren 2020 wil dat daarbij vooral wordt ingezet op zacht toerisme en de  aantrekkingskracht van het platteland en de polders wordt versterkt. De gemeente kan dit door het netwerk van fietsroutes (knooppunten) en trage wegen verder uit te bouwen en vooral goede informatie ter beschikking te stellen.

Momenteel ontbreekt het Beveren op dit vlak aan een goed beleidskader. Toerisme dient een volwaardige bevoegdheid te worden die meer aandacht verdient.

Doel en Kallo zijn twee deelgemeenten gelegen aan de Schelde. Het is logisch dat ze in de toekomst mee worden opgenomen in verbindingen die worden verzekerd door de waterbus. Het opnieuw in gebruik nemen van de veerverbinding tussen Doel en Lillo zou belangrijke  versterking betekenen van het toeristisch potentieel. In die zin pleiten we voor een driehoeksverbinding Doel – Lillo – Liefkenshoek.

In onze gemeente zijn er heel wat particuliere initiatieven, zoals hotels en B&B’s. Die kunnen toeristisch gezien veel beter ondersteund kunnen worden.

De initiatieven die worden opgestart binnen het zogenaamde Grenslandpark Saeftinghe staan veel te vaak op zichzelf en missen aansluiting bij het toeristisch potentieel van wat in de gemeente voorhanden is. Beveren dient hier een veel actievere rol te spelen en moet wereldvreemde projecten zoals een uitzichtsheuvel met grondoverschotten uit de haven ombuigen tot projecten die echt een meerwaarde betekenen.

 

21) Kerkhoven: geen onnodige opruim

Beveren 2020 pleit ervoor om niet onnodig te ruimen. Integendeel, oude en bijzondere graven die charme en betekenis geven aan het kerkhof moeten worden ontzien. Oude en bijzondere graven moeten bewaard worden en kunnen geadopteerd of eventueel ter beschikking worden gesteld voor hergebruik.

 

22) Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: dienstbaarheid ipv winst

Beveren maakt deel uit van verschillende intergemeentelijke samenwerkings-verbanden zoals de MLSO,  InterWaas, de Huisvestingsmaatschappij. Beveren 2020 is er van overtuigd dat deze samenwerkingsverbanden een belangrijke maatschappelijke rol dienen te spelen. Daarbij dient er nauw op toegezien te worden dat in de eerste plaats de dienstbaarheid centraal staan. Niet zoals al te vaak gebeurt, de winst.