Missie & visie

Wie is Beveren 2020?

Beveren 2020 is geen partij maar een beweging van bewoners met een visie op Beveren en zijn deelgemeenten. Een beweging van bewoners die effectief iets in beweging wil zetten met een duidelijke missie en visie. De toekomst van Beveren én zijn deelgemeenten is te belangrijk om louter over te laten aan mensen die met handen en voeten gebonden zijn aan nationale politieke partijen. Anderzijds zijn we geen complete nieuwkomers. Onze inzet voor een leefbare gemeente, voor leefbare dorpen en een leefbare regio loopt intussen al méér dan 20 jaar.

 

Bekijk ons volledige Verkiezingsprogramma

 

Leden Beveren 2020

 

Waar het om gaat

Veel meer dan om macht gaat het hem bij ons om integriteit en geloofwaardigheid. Zowel inhoudelijk als naar personen toe is dat voor ons het belangrijkste. De kern van onze beweging bestaat uit mensen die durven opstaan en tegen de stroom ingaan. Mensen die niet zwijgzaam toekijken als machthebbers hun boekje weer te buiten gaan. In die zin maken onze verkozenen in de gemeenteraad zeker een verschil.

 

Mens en gemeenschap

Onze standpunten vertrekken vanuit een duidelijke visie. Mens en gemeenschap komen voor ons op de eerste plaats. Macht staat ten dienste van de gemeenschap. Economie is er voor de mens. Niet omgekeerd. We geven de voorkeur aan kleinschaligheid boven grote prestigeprojecten. We pleiten voor een groter aandeel van de deelgemeenten bij het bestuur van de gemeente. En voor een sterkere betrokkenheid van bewoners bij wat er in de gemeente gebeurt.

 

Onze missie

Beveren moet Beveren blijven

Beveren mag niet de zoveelste voorstad van Antwerpen worden maar moet zoveel als mogelijk zijn landelijk karakter behouden. Wij pleiten voor deelgemeenten en dorpen op mensenmaat. Voor behoud van de bestaande open ruimte in plaats van alles vol te bouwen. Het erfgoed en de geschiedenis van Beveren moet worden gekoesterd in plaats van afgebroken.

 

Geen prestigeprojecten maar bestuur gericht op lokale noden en op maat van de mensen

In Beveren is door het huidig gemeentebestuur gekozen voor een nieuw en duur Administratief Centrum. De geraamde kostprijs is op 4 jaar tijd met 11 miljoen euro gestegen naar een totaal bedrag van 46 miljoen euro.

Een nieuw logo waar niemand op zat te wachten kostte de belastingbetaler alleen al voor het ontwerp 30 000 euro.

Wij willen geen dure en onnodige prestigeprojecten op de kap van de bewoners van Beveren. Belastingen moeten in eerste instantie de mensen ten goede komen. Tastbaar en transparant. Wat wij willen is een bestuur op maat van de mensen en de dorpsgemeenschappen. Dat moet zich weerspiegelen in een sport-, jeugd- en cultuurbeleid dat vooral de lokale clubs en verenigingen versterkt en tegemoet komt aan de noden op vlak van lokale / plaatselijke infrastructuur.

 

Een nog verdere havenuitbreiding maakt Beveren onleefbaar

Als het van het Antwerpse Havenbestuur afhangt komt er een Saeftinghedok en zal de containercapaciteit in de Antwerpse Haven de komende tien jaar verdubbelen. Het gemeentebestuur van Beveren durft zich amper te laten horen tegenover het Antwerps Havenbestuur. De gemeente heeft nochtans veel meer middelen dan actiecomités die er overigens wél in slagen om de grootschalige havenuitbreidingsplannen af te blokken. Voor Beveren 2020 moet de huidige grens tussen de haven en de aangrenzende gemeenten een definitieve grens worden. 

 

Maatregelen van huidig gemeentebestuur verhelpen mobiliteitsproblemen niet

De gevestigde partijen in Beveren zijn er altijd van uitgegaan dat de havenuitbreiding op Linkeroever weinig effect zou hebben op de leefbaarheid en de mobiliteit. Intussen is gebleken dat de negatieve effecten van de haven veel verder reiken dan alleen het havengebied. Indien de havenuitbreiding zich effectief verderzet zal er géén oplossing meer mogelijk zijn voor de mobiliteitsproblemen in Beveren. Nog meer extra verkeer en bijhorende files in Beveren moeten vermeden worden. Mensen moeten veilig op hun werk kunnen geraken zonder dagelijks in de file te staan. Dorpskernen moeten gevrijwaard van sluipverkeer. Kinderen moeten veilig de school kunnen bereiken.

 

Ruimtelijke ordening en woonbeleid met oog voor mobiliteit

Beveren wordt momenteel in sneltempo verkaveld. Maar aan voldoende verkeersontsluiting in en rond een aantal geplande grootschalige verkavelingen is niet gedacht. Beveren 2020 wil een woonbeleid dat rekening houdt met de leefbaarheid, de draagkracht en de mobiliteit van de deelgemeenten.

 

Meer betrokkenheid voor de bewoners

De bewoners uit de deelgemeenten moeten meer betrokken worden bij het beleid van hun gemeente. Aan de inwoners uit de deelgemeenten dienen meer mogelijkheden en middelen gegeven zodat ze ook kunnen wegen op het beleid. Informatie naar bewoners toe wordt al te vaak georganiseerd door externe studiebureaus. Daarvoor dient belastinggeld niet. De gemeente moet zélf communiceren met de bewoners. Men moet luisteren naar inwoners van bij de start van dossiers en plannen effectief bijsturen als daar vraag naar is. Politiek mag niet boven de hoofden van de inwoners heen gaan en moet àlle deelgemeenten ten goede komen.

 

Afvalbeleid

Zwerfafval en sluikstorten vormen een echte kwaal in Beveren. Wij willen een consistent afvalbeleid en een effectieve aanpak van sluikstorten. Bewoners mogen niet financieel gestraft worden omdat ze correct omgaan met afval. Wie recycleerbaar afval aanbiedt op een correcte manier mag daar ook voor beloond worden.

 

Doel & polders van Kieldrecht en Verrebroek

Doel, een van de acht deelgemeenten van Beveren, is al jaren opgegeven en is een speeltuin voor vandalen en ramptoeristen. En dat terwijl het dorp woongebied is. Doel moet opnieuw een volwaardige deelgemeente worden. Huizen moeten gerenoveerd en te huur of te koop gesteld. Bouwgronden moeten ter beschikking gesteld, bij voorkeur aan jonge starters. Doel – prachtig gelegen aan de Schelde – moet opnieuw een volwaardig uithangbord worden.

Ook in de polders van Doel, Kieldrecht, Verrebroek werd een ravage aangericht. In voorafname op een mogelijke havenuitbreiding vond een echte kaalslag plaats. Bomenrijen en oude boerderijen moesten verdwijnen, een deel van de polder werd begraven. Ook hier is een herwaardering van bouwkundig en landschappelijk erfgoed nodig.

 

Veilig Beveren

Mensen hebben, gelijk waar ze wonen in Beveren, recht op veiligheid. En rekenen op een politiekorps dat gemakkelijk aanspreekbaar is en dicht bij de mensen staat.

Wij willen een veilig – en van ander verkeer afgescheiden – fietspadennetwerk van Haasdonk tot Doel dat de schoolgaande kinderen en werknemers in staat stelt veilig op bestemming te raken. En dat tevens de vele mooie plaatsen in onze gemeente verbindt. 

Verkeersveiligheid op de invalswegen in de dorpen. Vrachtverkeer dat Beveren niet als bestemming heeft hoort ook niet thuis op de wegen die de dorpen doorkruisen.

 

Senioren en kwetsbare groepen in de samenleving

Zorg is steeds een cruciale taak geweest van het gemeentelijk beleid. Ook na de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur moet op die zorg ten aanzien van de meest kwetsbare groepen in de samenleving ingezet worden. Senioren, hulpbehoevenden, mensen die extra-zorg nodig hebben moeten de steun krijgen die ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de omgeving waar ze zich thuisvoelen. Beveren 2020 wil daarom een behoeftenstudie in de gemeente die de noden van deze groepen in kaart brengt.

 

 

Heb je zelf een idee of opmerking? Neem contact met ons op en wij nemen het voor je op!

beveren2020-mensen