Beveren 2020 stelt fundamentele vragen bij fusieplannen

Oppositie vraagt mbt fusie participatiereglement van de gemeente toe te passen. Burgemeester weigert.

Op de gemeenteraad van dinsdag 26 april kwam er heel wat kritiek op de aanpak van het college in verband met de aangekondigde fusie met Beveren. Volgens gemeenteraadslid Jan Creve is de aangekondigde fusie tussen Beveren en Kruibeke een bijzonder verregaande beleidskeuze van het college die echter op geen enkele manier voorafgaand werd aangekondigd of afgetoetst. Er is ook niets over te vinden in de verkiezingsprogamma’s van de partijen in de meerderheid, noch in het meerjarenplan van de gemeente. Een debat over de wenselijkheid van de fusie werd bovendien door de de CD&V-N-VA meerderheid nooit geagendeerd.

Voor de start van de gemeenteraad werden de fractievoorzitters door de burgemeester wel bij elkaar geroepen om te beslissen over de samenstelling van de ‘stuurgroep’ die de fusie moet begeleiden. Het gemeentebestuur wil ook een communicatiebureau onder de arm nemen. Voor Beveren 2020 is dat te veel een politiek van voldongen feiten. De aanpak is voorbarig en democratisch gezien een slechte keuze. De onafhankelijke lijst vindt dat er eerst een debat moet komen over de wenselijkheid en de aard van de fusie.

Schepen Vlegels (N-VA) en burgemeester Van de Vijver (CD&V) wezen op de financiële voordelen en de noodzaak op een scherpere positionering t.o.v. Antwerpen en Sint-Niklaas. Beveren 2020 wees er op dat Beveren al behoorlijk groot is met zijn bijna 50.000 inwoners en die 15.000 extra bewoners van Kruibeke op dit vlak het verschil niet zullen maken. “Een gemeente van Kallo en Doel tot Rupelmonde, willen we dat?” Jan Creve onderstreepte dat “groter niet altijd beter is”. De schaalvergoting betekent ook een democratisch deficiet, minder dienstverlening en een politiek die verder van de mensen komt te staan. “Trouwens, als de meerderheid echt zo overtuigd is van de voordelen van een fusie waarom durft ze er dan de bevolking niet over bevragen?”   

Beveren 2020 verwees naar de mogelijkheid om een gemeentelijk referendum te organiseren

of – eenvoudiger en in lijn met het participatiereglement van de gemeente Beveren – een online

bevraging organiseren. In het participatiereglement van de gemeente Beveren staat onder artikel 8.2: ‘Het bestuur engageert zich ertoe om voor projecten of beleidskeuzes waarvoor dit relevant en nuttig kan zijn, online-bevragingen te organiseren en in de mate van het mogelijke rekening te houden met het resultaat van

deze bevragingen’.

Burgemeester Marc Van de Vijver verklaarde niet tegen een bevraging van de bevolking te zijn maar stemde – samen met CD&V en N-VA – toch tegen zijn eigen participatiereglement. Open VLD onthield zich. Al de andere oppositie (Vooruit – Groen – VB – Onafhankelijken) steunde samen met Beveren 2020 de vraag om een referendum of online bevraging te organiseren rond de fusieplannen met Kruibeke.